Werkwijze

in een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we of er een klik is. Dan krijg ik de opdracht/vraag van een school, museum of andere instelling. Met een team op maat van vakmensen: kunstenaars, vormgevers, leerkrachten en historici bied ik een complete service aan: van concept tot productie. Volgens het onderstaande stappenplan doorlopen we het proces. Natuurlijk altijd in overeenstemming met de plannen en wensen van de opdrachtgever. We blijven in contact tijdens het proces, dat ik zorgvuldig bewaak. Het is mijn expertise om  gezamenlijk een passende, originele en toch betaalbare oplossing te bedenken en uit te voeren.

Stappenplan

Advies
Vrijblijvend oriënterend intakegesprek
Gespreksverslag
Initiatiefrapport met daarin beschreven de randvoorwaarden en gemaakte afspraken
Conceptvoorstel
Uitwerking van het idee: de inhoud, indeling, middelen en begroting
Definitief ontwerp
Definitieve teksten, selectie voorwerpen, definitief ontwerp
Realisatie
Productie (grafische)vormgeving en inrichting ruimte of lespakket

Ik woon nu in Groningen en ben ontwikkelaar van cultuureducatie en exposities van voornamelijk musea en scholen in het Noorden van Nederland: Groningen en Drenthe. Maar ik sta natuurlijk ook open voor opdrachten uit de rest van Nederland. Ook kun je terecht voor digitale oplossingen en fondsenwerving.

Cultuureducatie

Lespakketten en boeken

Er zijn allerlei bekende obstakels – gebrek aan tijd, geld, personeel, deskundigheid, ruimte en materiaal – die basisscholen ervan weerhouden om kunst en cultuur een vaste plek in hun onderwijs te geven. Als leraar heb je niet altijd voldoende kennis, vaardigheden en durf in huis om cultuurlessen te ontwerpen en te geven. Als school kun je veel meer doen en bereiken wanneer je de krachten verenigt met je culturele omgeving. Expertise die binnen je team ontbreekt kan ik aanvullen en zo verlaag je de druk op je team.

Als leerkracht zal je ongetwijfeld met cultuuronderwijs in de klas bezig zijn geweest. Elke leerkracht geeft wel eens een handvaardigheid- of muziekles. Met het actieve aspect van kunsteducatie houd je je dus al bezig. Maar voor veel leerkrachten is een kunstactiviteit iets leuks voor tussendoor of voor de vrijdagmiddag. Het feit dat kinderen kunstactiviteiten leuk vinden, betekent juist dat er zoveel uit te halen valt. Cultuureducatie vakoverstijgend aanbieden en goede samenwerking met het hele team en de inbreng van de kinderen bij de ontwikkeling van het project betrekken zijn factoren voor succes om het te verankeren in het onderwijs.

Met cultuureducatie sluit ik aan bij de sociaal-emotionele-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ik wil de kinderen de gelegenheid geven om met hoofd, handen en hart te gaan werken. De kinderen komen zowel actief, receptief en reflectief met de diverse vormen van cultuur in aanraking. Ik maak cultuureducatie over kunst, erfgoed en cultuur uit de omgeving voor scholen en musea graag aansprekend voor kinderen met bijvoorbeeld: getekende illustraties, cartoons, handpop of prentenboek. Voorbeelden van educatief materiaal zijn: een digitaal lespakket, leskist, lesbrieven, leerlijnen, een lessenserie en speurtochten voor musea.

Tentoonstellingsmaker

Bij het bedenken van de storyline ga ik uiterst zorgvuldig te werk. Je zou naar het verleden kunnen kijken als een vat vol gebeurtenissen. Een oneindig groot vat, want elke dag weer gebeuren er talloze dingen, grote en kleine, die het leven raken van talloze mensen. Maar een oneindige hoeveelheid gebeurtenissen, daar kunnen wij niets mee. We willen er lijnen doorheen trekken. Begrijpen hoe het in elkaar zit. Waarom eerst dit, en toen dat? Wat heeft het met elkaar te maken?
Ik maak het verleden tot geschiedenis. Ik voeg gebeurtenissen samen tot een laagdrempelig verhaal met een kop en een staart. Voor het verhaal zoek ik het juiste perspectief en invalshoek. Een inclusieve geschiedenis, waarin niet alleen de groten der aarde maar ook gewone mensen te herkennen zijn. En waarin ik oog heb voor de betekenis van het landschap, het bewaarde erfgoed en de overgeleverde verhalen, die allemaal samen brokjes vormen van het grotere verhaal.

Bij het tot leven brengen van de collectie en/of verlevendigen van presentaties van (im-)materieel erfgoed zie ik als uitdaging om de ruimte optimaal te benutten:  de aankleding van de ruimte, de omgevingsinvloeden van de ruimte, de ruimtelijke indeling, de sociale processen in de ruimte, hoe de ruimte wordt gebruikt en de media in de ruimte: hoe is de interactie met de bezoekers: spelletjes, games, etc.

Digitaal

Cultuureducatie is vaak fysiek. Maar nu het iedereen steeds meer digitaal wordt, kan dit ook in de cultuureducatie ook een belangrijke rol spelen. In de coronacrisis werd er noodgedwongen geëxperimenteerd met digitale middelen. Ook al is de aanleiding minder prettig, het was wel een goede gelegenheid om te kijken welke vormen van digitale cultuureducatie passen bij jouw instelling. Dit is dikwijls een mengvorm van fysiek en digitaal, in het onderwijs ook wel blended learning genoemd. Ik ga op zoek  naar de ideale combinatie van fysiek en digitaal, zodat beiden elkaar versterken.

Fondsenwerving

Ik doe een uitgebreid onderzoek voor het fondsenwervingstraject. Het doel van deze fase is het zoeken van overeenkomsten tussen de doelstellingen van uw organisatie/project en de doelstellingen van de fondsen. Daarbij stem ik de doelgroep, het geografisch en thematisch werkgebied en de voorwaarden en criteria van het fonds en het project af.

Ik stel vervolgens het projectplan samen. Dit vormt de basis voor het fondsenwervingstraject en is een verplichte bijlage bij de aanvraag. Onderdelen die dikwijls aan bod komen in een projectplan zijn: omschrijving doelstelling en doelgroep, activiteitenoverzicht, marketingplan, verwachte resultaten en effecten, draagvlak en samenwerkingspartners, fasering en planning en toelichting op de begroting.